• Elbetde, siziň aýaklaryňyzyň horlugyny ýa-da garnyňyzyň aşa semizdigini sebäp görkezmegiňiz mümkin. Ýok, bu zatlar diýseň adaty ýagdaý --  biziň köpimiz öz keşbimizi tankyt etmegi gowy görýäris, keşbimizde näme-de bolsa bir zat göwnümize jaý däl. Emma bedenler görnüş we ululyk taýdan dürli-dürli bolýar ahyryn. Şonuň üçin hem, eger siz moda žurnalyndaky modellere meňzemeýän bolsaňyz, hiç alada galmaň. Olarda bar bolan ähli kemçilikler hünärmen stilistler tarapyndan bozulyp, aýrylan we retuşlama usuly bilen owadanlaşdyrylandyr. Bu barada alada etmegiň ýerine fiziki maşklar bilen meşgullanyp, ýokumly sagdyn berhizi berjaý etmek arkaly sagdyn agramyňyzy saklamagy maksat ediniň.
Реклама
20
оценка
Рейтинг Name ucin modellara menzamok?!
3006 голосов
Telin zariadyny tygshytlamak
3.6
Telin zariadyny tygshytlamak
Wifi pes ishlese name etmeli
10.0
Wifi pes ishlese name etmeli
In gowy surat programma
10.0
In gowy surat programma
Aydymy minus saz etmek
6.2
Aydymy minus saz etmek